Back

ਅਵਾਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ                                               

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਛੇਤੀ ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ-ਦੁਖੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੇ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰੰਗ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਸਨ. ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜ ਟੀ. ਵੀ., ਜ ਆਮ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟੀਵੀ ਨੂੰ IUCN, ਰੰਗ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਜ ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹੈ.

                                               

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੌਪ

Electropop synth-ਪੌਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, Tian, ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦੀ ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ.

                                               

ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪਰ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1895 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ Lumiere ਭਰਾ, ਦੇ ਉਲਟ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ cinematic ਮੋਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ cinematographic ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਣ, ਜ ਘਾਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਮੋਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ, ਵਾਪਸ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ. ਮੁੱਢਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ...

                                     

ਅਵਾਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

  • ਜ ਟ ਵ ਜ ਟ ਲ ਵ ਜ ਨ ਦ ਰਸ ਚ ਰ ਦ ਇ ਕ ਜ ਰ ਆ ਹ ਜ ਹਨ ਤਸਵ ਰ ਅਤ ਅਵ ਜ ਨ ਭ ਜਣ ਅਤ ਪ ਉਣ ਵ ਸਤ ਵਰਤ ਆ ਜ ਦ ਹ ਟ ਵ ਇ ਕਰ ਗ ਬਲ ਕ ਐ ਡ ਵ ਈਟ ਰ ਗਦ ਰ
  • ਸ ਆਸਤ  ਲ ਲ ਹ ਟਰ ਸਪ ਰਟ ਕ ਦਰਤ ਸ ਰ ਖ ਅਤ ਖ ਤਰ  ਜ ਨਵਰ  ਪ ਦ ਤਕਨ ਲ ਜ ਬ ਜਲ ਣ ਤਕਨ ਲ ਜ ਸ ਚਨ ਤਕਨ ਲ ਜ ਅਵ ਜ ਤਕਨ ਲ ਜ ਵ ਹਨ ਤਕਨ ਲ ਜ ਇ ਟਰਨ ਟ
                                     
  • ਇਲ ਕਟ ਰ ਪ ਪ ਸ ਥ - ਪ ਪ ਦ ਇ ਕ ਕ ਸਮ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ ਇਲ ਕਟ ਰ ਨ ਕ ਸ ਗ ਤ ਦ ਅਵ ਜ ਦ ਤ ਖ ਪਨ ਉ ਪਰ ਜ ਰ ਦ ਤ ਜ ਦ ਹ ਇਹ ਸ ਲ 2000 ਦ ਦਹ ਕ ਤ ਮਸ ਹ ਰ ਹ ਣ ਸ ਰ
  • ਅਤ ਲ ਬ ਈ 1906 ਵ ਚ ਕ ਸ ਫ ਚਰ ਫ ਲਮ ਲਈ 60 ਮ ਟ ਤ ਕ ਪਹ ਚਣ ਜ ੜ ਦ ਤ ਅਵ ਜ ਸ ਊ ਡ ਨ ਇ ਟਰਟ ਇਟਲ ਦ ਰ ਕ ਵਟ ਦ ਜ ਰ ਰਤ ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦ ਤ ਇਸਦ ਨ ਲ ਫ ਲਮ

Users also searched:

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਟਲਵਜਨ, ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਤਹਸ, ਫਲਮ, ਫਲਮਦਇਤਹਸ, ਅਵਾਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ,

...

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ.

ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ: ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ. image. ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਰੈੱਡ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਚ. ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ. ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ. ਇਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ January 15, 2021 January 15, 2021. ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਵਟਸਐੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ.

ਪਦਮਾਵਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ.

ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਰਚੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੁੜ ਕਰੇਗਾ ਕਮਾਲ. Posted on September 19th, 2019 in Fivewood Special. ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਕੱਲ ਯਾਨੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।. ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ. ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ​ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। Dakuan Da. ਫ਼ਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਟਵੀਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈੱਨਜ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ​ਸੁਗ੍ਰਾਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ. News18punjabi Latest Punjabi News News18punjabi, Taja. ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨਿਆ ਚ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਵਰੂਵਾ ਰਾਗਾਨਗਲ ਚ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →