Back

ਪਹਿਲਾ ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਯੁੱਧ                                               

ਮਾਂ ਦਿਵਸ

1870 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਵੇਖੋ, ਟਿੱਪਣੀ ਜੂਲੀਆ ਵਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖ ਗਲੀ. ਜੂਲੀ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ. ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ. ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੂਲੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ. ਜੂਲੀਆ ਹੈ ਅਮਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਸ ਵ ...

ਪਹਿਲਾ ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਯੁੱਧ
                                     

ਪਹਿਲਾ ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਯੁੱਧ

ਸੰਤ 1894-95, ਜੋ ਕਿ, ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀ, ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ similarities ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ-ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ, ਵੀ ਵਾਰਜ਼ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ. ਜਪਾਨੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾ am ਇੱਕ ਲੈ-ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪੋਰ੍ਟ ਆਰਥਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ. ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ. 1895 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਪਾਨ, ਉਸ ਨੇ shantong ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਵੇਈ-O-ਵੇਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਪਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਪੀਕਿੰਗ ਵਧਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ. ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਤੇ ਸੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਚ-ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1895 ਵਿੱਚ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਤ ਤੇ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ.

                                     
 • ਅਤ ਸ ਰ ਈਸ ਈਆ ਨ ਮ ਲਕ ਛ ਡ ਜ ਣ ਦ ਹ ਕਮ ਜ ਰ ਕਰ ਦ ਤ 1894 ਪਹ ਲ ਚ ਨ - ਜ ਪ ਨ ਯ ਧ ਸ ਰ ਹ ਇਆ 1924 ਯ ਨ ਨ ਨ 50 ਹਜ ਰ ਆਰਮ ਨ ਅਨ ਲ ਕ ਨ ਮ ਲਕ ਵ ਚ ਕ ਢਣ
 • ਵ ਨ ਜ ਐਲ ਤ ਕ ਪਹ ਚਣ ਵ ਲ ਪਹ ਲ ਯ ਰਪ ਬਣ ਆ 1834 ਬਰਤ ਨ ਆ ਵ ਚ ਗਲ ਮ ਪ ਰਥ ਸਮ ਪਤ ਕਰ ਦ ਤ ਗਈ 1894 ਪਹ ਲ ਚ ਨ - ਜ ਪ ਨ ਯ ਧ ਸ ਰ ਹ ਇਆ 1932 ਭ ਰਤ ਦ
 • ਜ ਪ ਨ ਦ ਆ 21 ਮ ਗ ਪਹ ਲ ਵ ਸ ਵਯ ਧ ਦ ਰ ਨ ਜ ਪ ਨ ਨ ਚ ਨ ਤ ਆਪਣ ਪ ਰਭ ਵ ਸਥ ਪ ਤ ਕਰਨ ਦ ਸ ਨਹ ਰ ਮ ਕ ਪ ਰ ਪਤ ਹ ਗ ਆ ਇਸ ਸਮ ਸ ਰ ਯ ਰਪ ਦ ਸ ਯ ਧ ਵ ਚ ਰ ਝ
 • ਪਹ ਲ ਕ ਮ ਤਰ ਕ ਰਕ ਟ ਮ ਚ ਹ ਇਆ, ਜ ਸ ਵ ਚ ਕਨ ਡ 23 ਦ ੜ ਨ ਲ ਜ ਤ ਰ ਹ 1846 ਅਮਰ ਕ ਨ ਮ ਕਸ ਕ ਸ ਹ ਰ ਤ ਕਬਜ ਕ ਤ 1937 ਦ ਸਰ ਚ ਨ - ਜ ਪ ਨ ਯ ਧ ਚ ਨ
 • ਅਤ ਜ ਪ ਨ ਸਮਰ ਟ ਨ ਆਪਣ ਹ ਥ ਦ ਕਠਪ ਤਲ ਬਣ ਲ ਆ ਇਸ ਤਰ ਹ ਯ ਰ ਤ ਮ ਜ ਪ ਨ ਦ ਪਹ ਲ ਸ ਗ ਨ ਸ ਉਸ ਨ ਨ ਤ ਸਮਰ ਟ ਦ ਪਦਵ ਨ ਨ ਕਸ ਨ ਪਹ ਚ ਇਆ ਤ ਲ ਕ ਸਮਝਦ
 • ਨ ਚ ਨ ਅਤ ਕ ਰ ਆ ਦ ਸ ਤ ਤਰਤ ਅਤ ਆਖ ਡਤ ਨ ਕ ਇਮ ਰ ਖਣ ਅਤ ਖ ਲ ਹ ਦਰਵ ਜ ਦ ਨ ਤ ਨ ਲ ਗ ਰ ਖਣ ਦ ਨ ਸ ਚ ਕ ਤ ਜ ਪ ਨ ਨ ਇਸ ਗ ਲ ਨ ਸਵ ਕ ਰ ਕ ਤ ਕ ਚ ਨ ਵ ਚ
 • ਪ ਰਸ ਧ ਹ ਏ ਇਨ ਹ ਦ ਫ ਰਮ ਕ ਮ ਆਜ ਦ ਦ ਸ ਗਰ ਮ ਦ ਇ ਕ ਕ ਦਰ ਸ ਜਦ ਪਹ ਲ ਵ ਸ ਵ ਯ ਧ ਸ ਰ ਹ ਇਆ ਤ ਬ ਬ ਜਵ ਲ ਸ ਘ ਨ ਆਪਣ ਸ ਥ ਆ ਬ ਬ ਸ ਹਣ ਸ ਘ ਭਕਨ
 • ਨਵ ਬਰ ਜ ਗ ਅਦ ਲਤ ਨ ਜ ਪ ਨ ਦ ਸ ਬਕ ਪ ਰ ਮ ਅਰ ਹ ਡ ਕ ਟ ਜ ਤ 6 ਹ ਰ ਨ ਫ ਸ ਦ ਸਜ ਸ ਣ ਈ 23 ਦਸ ਬਰ ਦ ਜ ਵ ਸ ਵ ਯ ਧ ਦ ਰ ਨ ਜ ਪ ਨ ਦ ਪ ਰ ਈਮ ਮਨ ਸਟਰ ਹ ਡ ਕ
 • ਸ ਨ 1911 ਤਕ ਇਹ ਦ ਨ ਅਮਰ ਕ ਚ ਹ ਨਹ ਸਗ ਮ ਕਸ ਕ ਕ ਨ ਡ ਸ ਊਥ ਅਮਰ ਕ ਚ ਨ ਜ ਪ ਨ ਅਤ ਅਫਰ ਕ ਆਦ ਚ ਵ ਮਨ ਇਆ ਜ ਣ ਲ ਗ ਸ ਨ 1934 ਚ ਪ ਸਟ ਮ ਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜ ਮਸ
                                     
 • ਪ ਪ ਰ ਦ ਵਸ - ਦ ਖਣ ਕ ਰ ਆ ਪ ਕ ਤ ਪ ਰ ਟਜ ਦ ਵਸ - ਜ ਪ ਨ ਗਣਤ ਤਰ ਦ ਵਸ - ਮ ਲਦ ਪ ਇਕਹ ਰ ਦ ਵਸ Single Day - ਚ ਨ ਔਰਤ ਦ ਵਸ Women Day - ਬ ਲਜ ਅਮ ਸ ਤ ਮ ਰਟ ਨ ਦ ਵਸ
 • ਕ ਤ ਜਦ ਕ ਯ ਰਪ ਅਨ ਯ ਨ ਅਨ, ਜ ਪ ਨ ਅਤ ਭ ਰਤ ਨ ਵ ਭਵ ਖ ਵ ਚ ਬਣ ਏ ਗਏ ਪ ਲ ੜ ਮ ਸ ਨ ਦ ਯ ਜਨ ਬਣ ਈ ਹ ਚ ਨ ਰ ਸ, ਜ ਪ ਨ ਅਤ ਭ ਰਤ ਨ 21 ਵ ਸਦ ਦ ਰ ਨ ਚ ਦਰਮ
 • ਰ ਲਵ ਯ ਨ ਅਨ ਨ ਤਨਖ ਹ ਵ ਚ 10 ਫ ਸਦ ਕਟ ਤ ਮਨਜ ਰ ਕ ਤ 4 ਮਈ ਜ ਪ ਨ ਅਤ ਚ ਨ ਨ ਸ ਤ ਸਮਝ ਤ ਤ ਦਸਤਖ ਤ ਕ ਤ 15 ਜ ਲ ਈ ਸ ਕ ਨਨਕ ਣ ਸ ਹ ਬ ਮਗਰ
 • ਇਸਤ ਮ ਲ ਕਰਦ ਹਨ ਏਸ ਆ ਵ ਚ ਇਹ ਸਭ ਤ ਵ ਧ ਚ ਨ ਅਤ ਜ ਪ ਨ ਵ ਚ ਮਸ ਹ ਰ ਹ ਈ ਚ ਨ ਵ ਚ ਤ ਇਸਪ ਰ ਨਤ ਦ ਇਤ ਹ ਸ ਪ ਰ ਣ ਹ ਚ ਨ ਦ ਅ ਤਰ ਰ ਸ ਟਰ ਰ ਡ ਓ Ĉina Radio Internacia ਚ ਨ
 • ਅ ਦ ਜ ਲਗ ਉ ਦ ਹਨ ਕ ਇਨ ਹ ਦ ਨ ਮ ਲਕ ਭ ਰਤ ਤ ਚ ਨ ਦ ਪਰਵ ਸ ਆ ਵ ਲ ਭ ਜ ਗਈ ਦ ਲਤ ਅਮਰ ਕ ਅਤ ਜ ਪ ਨ ਦ ਕ ਲ ਆਰਥ ਕਤ ਤ ਬ ਅਦ ਤ ਸਰ ਵ ਡ ਆਰਥ ਕਤ ਬਣਦ
 • Play media ਵਰਸ ਏ ਦ ਸ ਧ ਫਰ ਸ ਸ Traité de Versailles ਪਹ ਲ ਵ ਸ ਵ ਯ ਧ ਤ ਬ ਅਦ ਹ ਈਆ ਸ ਤ ਸ ਧ ਆ ਵ ਚ ਇ ਕ ਸ ਧ ਸ ਇਸ ਸ ਧ ਉ ਤ 28 ਜ ਨ 1919 ਨ
 • ਕ ਤ ਜ ਵ ਵ ਦਪ ਰਨ ਹ ਕ ਉ ਕ ਕ ਝ ਮਰ ਹ ਏ ਲ ਕ ਜ ਪ ਨ ਯ ਧ ਅਪਰ ਧ ਹਨ ਉਥ ਸਨਮ ਨ ਤ ਕ ਤ ਗਏ ਸਨ ਉਸਨ ਜ ਪ ਨ ਦ ਸਰਕ ਰ ਤ ਮ ਗ ਕ ਤ ਕ ਉਈਗ ਰ ਦ ਵ ਤ ਅਤ ਰ ਜਨ ਤ ਕ
 • ਵ ਸ ਵ ਯ ਧ ਤ ਪਹ ਲ ਪ ਨ ਗ ਵ ਚ ਇਕ ਐਨਕਲ ਵ ਯਹ ਦ ਸ ਪਰ ਹ ਣ ਸ ਰਫ ਕ ਝ ਹ ਯਹ ਦ ਬਚ ਹਨ ਇਸ ਸਮ ਪ ਨ ਗ ਦ ਬਹ ਤ ਵ ਡ ਵ ਦ ਸ ਆਬ ਦ ਹ ਖ ਸਕਰ ਜ ਪ ਨ ਵ ਖ - ਵ ਖ
 • ਸ ਹ ਜ ਪ ਨ ਦ ਆਰ ਸ ਯ ਕਤ ਰ ਜ ਅਮਰ ਕ ਨ ਧਮਕ ਮ ਲਣ ਉ ਤ ਆਸਟਰ ਲ ਆ ਸ ਯ ਕਤ ਰ ਜ ਅਮਰ ਕ ਦ ਦ ਰਘਕ ਲ ਕ ਮ ਤਰ ਸ ਬਤ ਹ ਇਆ ਏਸ ਆ ਦ ਨ ਲ ਵਪ ਰ ਵ ਚ ਵ ਧ ਹ ਈ ਅਤ ਯ ਧ ਦ

Users also searched:

ਕਨੌਜ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਵਿਯਤਨਾਮ ਯੁੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ, ਕਵਤ, ਸਇਰ, ਬਰਕ, status, ਬਪਕਵਤ, ਜਨਮਦਨਬਰਕਮ, ਬਪਸਇਰ, ਦਵਸ, ਮਦਵਸ, ਦਮstatus, ਪਹਲ, ਪਜਬਆ, ਪਰਭਵ, ਅਤਨਮ, ਹਇਆ, ਦਸਰ, ਨਤਜ, ਕਨਜਦਯਧ, ਚਪਜਬਆਗਦਨਦਸਰਸਵਯਧ, ਸਰਸਵਯਧਦਕਰਨ, ਤਰਇਨਦਜਯਧ, ਤਰਇਨ, ਕਰਨ, ਅਤਨਮਯਧਦਪਰਭਵ, ਕਨਜ, ਗਦਨ, ਪਹਲਸਵਯਧਦਨਤਜ, ਦਸਰਸਵਯਧਕਦਹਇਆ, ਜਪਨ,

...

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

ਜਾਣੋਂ ਤਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ. ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1884 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਘਾਈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1914 ਵਿੱਚ ਹੌਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਟੀਮਸ਼ਿਪ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਨੂੰ. ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ. Microsoft Word 19. ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੀਨੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਿਲਾਫ.

ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?.

Yojna Punjabi July 2015 Yojana. ਐਨਐਚਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਬੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ Previous articleਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਵੇਨਿਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3500 ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੂਜਾ 1939 45 ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ. ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਚ ਕੀਤਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।.


ਕਨੌਜ ਦਾ ਯੁੱਧ.

Untitled Saini Bhawan. ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਐੱਲ. ਲੈਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।. Indo japan navies joint exercise in indian ocean daily punjabi post. ਜੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀਪ ਹੋਕਾਈਡੋ ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਚ. ਹੁਣ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ.

Indonesia conducts war games fire drill in south china sea.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਪੇਰੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉ 1950 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਲੇ 1960ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਅ 1930ਵੇਂ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਾਲ ਉ ਚੀਨ ਅ ਭਾਰਤ ਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ ਯੂ.ਐਸ. ਟੋਕਿਓ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ. ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ Amarinder ਵੱਲੋਂ Patiala ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕੋਹ ਘਾਟੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ: Brig Umesh Singh Bawa. ਨਾਵਲ ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਹੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ Thatta. ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 124 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ 1940 ਟੋਕੀਓ. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ. ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ​1917 ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲੌਰੈਂਸ ਫੌਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ.


Vatavarn and - Pingalwara.

ਵਜੋਂ ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਯੁੱਧਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ, ਚੀਨ ਜਾਪਾਨੀ ਯੁੱਧ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ, ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦੀ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁੱਧ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ. ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ. ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ ਹਿ​.ਸ. । ਕੁਆਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਵੀਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਤਹ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਾਇਮਨਸ਼ਿਪ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਪਨ ਫੇਰਿੰਗ ਨੂੰ. ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ. ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਮਨ ​ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਅਸਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ. Photogallery: Latest Photos, Pictures News18Punjab. ਸੁਚੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ 144 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।.


ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ.

ਯਕੀਨਨ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ਤਵਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਲ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ​, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਜਪਾਨ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ. ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ. ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।. ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁੱਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਫੌ਼ਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਈ. Untitled Parwaz parkashan. ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ.

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ.

ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ… ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲਵਾਂ ਵਾਦੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ. By ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।. Untitled SelfStudys. ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਵਾਡ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜ੍ਹੀ ਚ ਕੀਤਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ, ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।. ਪਾਕਿ ਚੀਨ ਭਏ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੈਸੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ. ਇਕ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈ ਜ਼ਰੂਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਪਰੈਲ 9 – ਵਿਮੀ ਦਿਨ 1917 ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਟੈੱਕਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ. ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਜਾਪਾਨ. Visit Web ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਪੁਰਾਣੀ,ਸਾਲ 1962 ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ Visit Image. Punjabi Songs Online Listen and Download Videos, Images ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ beta.​ajitjalandhar.


ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ.

ਉਸਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ 2013, ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਵਿਤਾ ​ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਨੇ 2014, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ 2015 ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ. ਸਾਰਾਗੜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ. X CBSE Academic. ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੂਨ ਜੇ – ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ,ਕਰੇਗਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ. Prime Focus 891 ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ. ਵਧਾਇਆ। 10 ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? 15 ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 1945 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟਮ 1911 ਦੀ ਚੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ. ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼. 2 8 16. ਉ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਟਮੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਬੁਰੀ. ਤਰ੍ਹਾਂ​.

ICT in Schools ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ.

ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਚ ਕੀਤਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ. PIB Press Information Bureau. ਸੁਮੋ ਭਲਵਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ​ਕੋਕੋ. ਮਰਾਂ ਹੈ ਤੀਜਾ ਖੁਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ. ਉੱਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਆਪ ਨੇ 1688 ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਸੈਨ 1690 ਵਿੱਚ ਨਾਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ. ਅਛੋਂ ਸੰਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸੈਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਟੀ ਦੇ. ਝਾਂਡੇ. ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1922. 1905 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ Annalen der ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਅਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਛਪੀ ਲਿਸਟ, ਸਿਰਫ਼.


Untitled.

ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਆਏ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਰਗਊਸਨ ਨੇ ਨਿਚੇਬੇਈ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ. ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫੈਲੀ Dailyhunt. 12 ਦਿਨਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਅਕ‍ਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ, 8 ਅਕ‍ਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ, 10 ਅਕ‍ਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅਤਨਾਮ ਇਹ ਯੁੱਧ 7 ਦਸੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।.

ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ.

ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਐਚ.​ਐਮ. ਕੋਰੋਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚ: ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ. 06 August, ਕੋਵਿਡ ਜੋਧੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ​ਤੇC ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ​ਗਗਨਯਾਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾ. ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ​ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ. ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨਾਲ. Defense Budget ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ.


January February 2014.

ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ: ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ Apnap ਫੋਬਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਸਰਵੇ ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਾਪ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ. Wimbledon cancelled due to coronavirus ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ. ਚੀਨ ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 4 ਮੌਤਾਂ,​ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੇ ਫੁਜਿਆਨ ਸੂਬੇ ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਚ ਹਗਿਬਿਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ!,ਟੋਕੀਓ: ਜਾਪਾਨ ਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ:ਅਮਰੀਕਾ UNGA ਚ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼,ਨਿਊਯਾਰਕ: ਦੇਸ਼. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ESD. ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਵੱਧ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ. ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਆਰੀਆ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਿਵੋਦਾਸ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਯੁੱਧ. ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਲੰਕਾ, ਮਲਾਇਆ, ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ. ਲਿਆ ਸੀ।.


ਦਾਦੀ ਮਾਂ status.

ਮਾਂ ਜੱਫੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਪਰਿਵਾਰ Twinkl. ਅੱਜ ਜਾਨਿ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ. ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ. ਮਾਨਵ ਮੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ & 39ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ, ਕਹਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ & 39ਚ ਲਿਆ ਭਾਗ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ​. ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ. ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ. ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →